Stavebná pripravenosť

Stavebná pripravenosť je u každého bazéna individuálna a atypická. Kde u bazénov z polypropylénu je nutná železobetónová doska u keramických bazénov stačí štrkové lôžko. Nerezové bazény, ktoré ako jediné sa vyrábajú priamo na mieste u zákazníka stavebná pripravenosť pozostáva z viacerých krokov.

Stručný popis stavebnej pripravenosti u bazénov z polypropylénu

Zákazníkovi je pri objednávke bazéna odovzdaný výkres s kótami výkopu. Veľkosť výkopu sa rovná veľkosti železobetónovej dosky. Pri výskyte spodnej alebo zhromažďovaní zrážkovej vody je nutné výkop zaopatriť drenážou do nižšie položenej odtokovej jamy. Následne pri dostatočne zhutnenom povrchu sa výkop vyleje betónovou vrstvou C12/15 ktorého súčasťou je aj kovová rohož KA150/150/8. Na dostatočne vyzretú dosku sa (najmä u bazénoch s prepadovým žľabom) vyleje nivelačný poter tak aby bol dosiahnutý maximálny rovný povrch. Každý nerovný povrch základovej dosky sa prenáša na hladinu bazénovej vody, za čo výrobca a dodávateľ bazéna nepreberá žiadnu zodpovednosť. Tesne pred samotným uložením bazéna do výkopu sa doska povykladá doskami z tvrdeného polystyrénu tzv. styroduru o hrúbke min. 20 mm. Po inštalácií všetkých potrubných rozvodov a po ich vykonaní tlakovej skúšky sa bazénové teleso na hornom okraji zafixuje najlepšie drevenými hranolmi aby pri následnom betónovaní neprišlo k deformácií bazénového telesa. Tieto kroky spolu s fotodokumentáciou Vám budú odovzdané pri kúpe bazéna spolu s výkresovou dokumentáciou v návode na inštaláciu. Je nutné postupovať podľa krokov daného návodu. V opačnom prípade nemôže výrobca či dodávateľ ručiť za poškodenie bazéna alebo jeho neodborným zabetónovaním. Po fixácií bazéna drevenými hranolmi je nutné bazén napustiť do 30cm od dna vodou a zahájiť prvú vrstvu rovnomerného betónovania obvodových stien. Posledná vrstva betónovej prikrývky tvorí opäť železná rohož pre spevnenie aj okolitého terénu k bazénovému telesu.

Stručný popis stavebnej pripravenosti u keramických bazénov

U keramických bazénov prebieha prakticky rovnaký postup prác ako u stavebnej pripravenosti bazénov z polypropylénu. Tu ale nie je nutná železobetónová doska nakoľko keramické jadro keramických bazénov zaisťuje dokonalú tuhosť a pevnosť. Tu je po vykonaní výkopu s dostatočne zhutneným povrchom a vykonaním odvodových drenáží nutné celý výkop až po jeho horný okraj vyložiť stavebným rúnom tzv. geotextíliou kvality 500g/m2. Na takto pripravený výkop sa vysype riečny štrk s frakciou 0 – 16 mm o hrúbke min. 30 cm. Takto je výkop pripravený k uloženiu keramického bazéna. Následné kroky sú identické ako pri bazénov z polypropylénu. Všetky tieto podklady k stavebnej pripravenosti Vám budú odovzdané či už v manuálnej alebo elektronickej podobe pri Vašej objednávke spolu s výkresovou dokumentáciou. Je opäť nutné postupovať podľa týchto pokynov nakoľko pri ich nedodržiavaní nenesie výrobca či dodávateľ žiadnu zodpovednosť pri poškodení bazénového telesa a jeho príslušenstva.

Stručný popis stavebnej pripravenosti u nerezových bazénov

Nerezové bazény ako jediné sa vyrábajú priamo namieste. Postup vykonania výkopu a železobetónovej platne je identický so stavebnou pripravenosťou pre bazény z polypropylénu. Následne je výkop opatrený DBT tvárnicami do výšky 80cm od dna železobetónovej dosky. Po tejto stavebnej príprave sa ukotvia stenové segmenty a ustavia do 0,1mm. Následne sa zalejú kotvy stenových prvkov betónovou hmotou na ktorú sa po jej vyzretí vloží a zavarí dno bazéna k stenovým segmentom. Nerezový bazén nie je nutné po jeho obvodových bokoch betónovať. Rovnako ako u bazénov z polypropylénu ako aj u keramických bazénov sa odovzdá zákazníkovi manuál k stavebnej pripravenosti v písomnej forme spolu s výkresovou dokumentáciou.

Fotogaléria

Video – www.youtube.com

Neváhajte nás kontaktovať.

Odpovieme do 24 hodín

alebo nám zavolajte +421 / 901 700 707